Vi er samarbejdsklub
med AaB
Få et OK Benzinkort og tank penge til HGI.
Læs mere her...
Støt HGI Foreningsel ved Energi Nord.
Læs mere her...

VEDTÆGT FOR

HOU GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING AF 1986

 

 
§ 1.
Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Hou Gymnastik- og idrætsforening af 1986, og er en sammenlægning af Hou Gymnastikforening af 1907 og Hou Idrætsforening af 1918. Foreningens navn forkortes: H.G.I. Foreningens hjemsted er: Skippervej 40, Hou, 9370  Hals, Aalborg Kommune
 
§ 2.
Foreningens formål
Foreningens formål er at engagere befolkningen i Hou og omegn i forbindelse med udøvelse af gymnastik og idræt samt andre kulturelle aktiviteter.
 
§ 3.
Organisationsmedlemsskab
Foreningen er medlem af D.G.I.. og er underkastet disses love og bestemmelser.
 
§ 4.
Optagelse af medlemmer
Som medlem i foreningen kan optages alle, der ønsker at udøve eller støtte idræt inden for foreningens rammer og inden for dennes vedtægt.
 
§ 5.
Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling, dog bemyndiges bestyrelsen til, ved særlige tilfælde at give nedslag i de fastsatte kontingenter.
 
Kontingentet opkræves forud.
 
Perioder bestemmes for de enkelte aktiviteter af bestyrelsen.
 
§ 6.
Medlemmer
 
Medlemmer der overtræder klubbens vedtægter, ikke betaler kontingent, modarbejder klubben eller krænker dennes anseelse, kan af bestyrelse irettesættes eller udelukkes.
Den udelukkede har ret til at indanke bestyrelsens afgørelse for generalforsamlingen.
 
§ 7.
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved information på info-tavle samt ved bekendtgørelse i lokal avis.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til afgørelse, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret har endvidere forældre/ værge for aktive medlemmer under 15 år, således der kan afgives en stemme for hvert aktivt barn under 15 år, dog højst to stemmer pr. forældrepar. Dog kan forældre/ værge ikke afgive stemme for aktive medlemmer under 15 år, hvis de selv er stemmeberettigede medlemmer.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
De stemmeberettigede er ligeledes valgbare til bestyrelsen og øvrige poster i foreningen.
 
§ 8.
Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 
1.        Valg af dirigent
2.        Formandens beretning for det forløbne år, sup. med beretning fra udvalgsformændene.
3.        Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4.        Fastsættelse af kontingent.
5.        Behandling af indkomne forslag
6.        Valg af formand (ulige år) eller kasserer (lige år)
7.        Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.        Valg af to revisorer
9.        Eventuelt
 
§ 9.
Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, med mindre, der behandles sager, som i medfør af bestemmelserne i denne vedtægt, kræves afgjort ved større majoritet.
Valg sker mundligt, men skal ske skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages.
  
§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønsket behandlet.
 
Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.
 
§ 11.
Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter i henhold til denne vedtægt.
 
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling således, at der skiftevis afgår 3 bestyrelsesmedlemmer inkl, formand, og 4 bestyrelsesmedlemmer inkl. kasserer.
Suppleanterne, der vælges for et år ad gangen, vælges samtidig med bestyrelsesmedlemmerne således, at de der får flest og næstflest stemmer uden at være valgt til bestyrelsen er henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Genvalg kan finde sted for alle poster
 
 
§12.
Konstituering – tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, hvor næstformand, sekretær og bestyrelsens udvalgsmedlemmer vælges.
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.
I tilfælde af at formanden fratræder i utide, bliver næstformanden formand indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Foreningen tegnes ved formanden, men ved større økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.
Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, afgøres på den ordinære generalforsamling.
 
§ 13.
Regnskab 
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
Det påhviler bestyrelsen inden den 1. februar at afgive driftsregnskab for det foregående år og status på 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
 
§ 14.
Revisorer og revision 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer, jfr. § 8.
 
Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede, hvorefter driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
 
§ 15.
Vedtægtsændringer

Forandringer af denne vedtægt kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 16.
Foreningens ophør

Til gyldig beslutning om foreningens ophør kræves mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf de sidste afholdes mindst 14  dage og højst 1 måned efter den første.
 
Ved en evt. opløsning af foreningen skal alle dens aktiver overgå til idrætsarbejde i Hou området efter sidste generalforsamlings bestemmelse.
Foreningen kan ikke opløses, såfremt mere end 5 medlemmer ønsker den opretholdt.

 
Disse vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. februar 2016.

Sponsorer


Fælles kalender
Besøg vores side
Hou Gymnastik og Idrætsforening | Skippervej 40 | 9370 Hals | Mail: hgi9370@gmail.com